پادکست ها

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۴: مشتریان مبلغ و مروج

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۳: مشتریان خاموش

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

پادکست ۳۲: مزیت رقابتی و مزیت نسبی

دی ۳, ۱۳۹۷

پادکست ۳۱: انواع مشتری: مدل گل ۶ پر